AKTUALITA - dopravníkový skladový systém

 

 

Podmínky prodeje skladových zásob - vyhlášení podmínek výběru nejvyšší nabídky

 

JUDr. Daniela Urbanová, insolvenční správce, IČO: 66240484, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 31, PSČ 110 00, jako insolvenční správce společnosti Fordist Czech, s.r.o., IČO: 04336399,  se sídlem Thámova 166/18, 186 00 Praha 8, ustanovený usnesením Městského soudu v Praze č.j.   MSPH 60 INS 18989/2019—A-9 ze dne 21.října 2019 (dále jen „Insolvenční správce“) nabízí ke koupi movitý majetek společnosti Fordist Czech, s.r.o., IČO: 04336399,  se sídlem Thámova 166/18, 186 00 Praha 8, (dále jen „Dlužník“ nebo Fordist Czech, s.r.o.) a vyhlašuje podmínky výběru nejvyšší nabídky na koupi majetku specifikovaného v článku I.

Na majetek společnosti Fordist Czech, s.r.o. byl prohlášen konkurs usnesením Městského soudu v Praze č.j.   MSPH 60 INS 18989/2019—B-17 ze dne 4.března 2020, téhož dne bylo usnesení o prohlášení konkursu zveřejněno v insolvenčním rejstříku. Tímto datem přešlo dispoziční oprávnění nakládat majetkovou podstatou na insolvenčního správce.

Majetek, který je předmětem zpeněžení slouží k zajištění pohledávek věřitele Raiffeisen – Leasing, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 61467863, který insolvenčnímu správci udělil ke zpeněžení majetku prodejem mimo dražbu pokyn.

Výběr nejvhodnější nabídky nepodléhá režimu zákona o zadávání veřejných zakázek a není ani veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a násl. ani veřejnou nabídkou dle § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

 

Článek I.

Předmět prodeje

 

Předmětem prodeje je majetek sepsaný v soupise majetkové podstaty v oddílu II. Movitý majetek pod položkou č. 35 Dopravníkový systém (m20); Dopravníkový systém, výrobní číslo: 17124-11-0001, rok výroby 2017, včetně váhy Soehnie 7794, s příslušenstvím.  (dále jen „Předmět Prodeje“)

Jedná se o majetek, který byl využíván dlužníkem při jeho podnikatelské činnosti, který provozoval internetový obchod. Jde o věci používané ve skladu dlužníka.

Na Předmětu prodeje vázne zajišťovací právo zajišťující pohledávku věřitele Raiffeisen – Leasing, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 61467863, takové právo zaniká zpeněžením majetku v rámci insolvenčního řízení.

Zpeněžením Předmětu prodeje zanikají v rozsahu, ve kterém se týkají zpeněžovaného majetku, účinky případného nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, která by zatěžovala zpeněžovaný majetek v dle ustanovení § 285 a § 398 insolvenčního zákona.

 

 

II.

Účastníci výběrového řízení

 

Výběrového řízení se může účastnit tuzemská nebo zahraniční osoba (dříve a dále jen „Zájemce“), která splňuje následující podmínky:

 

a)   Zájemce musí být fyzickou osobou starší 18 let, svéprávnou nebo osobou právnickou, řádně založenou, vzniklou a existující.

b)   Vůči Zájemci, nesmí být vydáno rozhodnutí o úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“) ani ekvivalentní rozhodnutí podle zahraničního práva.

Zájemce nesmí být osobou blízkou Dlužníkovi Fordist Czech, s.r.o. ani s ním tvořit koncern a dále osobou, u které platí zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu ustanovení § 295 odst. 2 zákona č. 182/2006 SB., insolvenčního zákona.

 

 

Článek III.

Prohlídka Předmětu prodeje

 

V případě zájmu umožní Insolvenční správce Zájemcům Předmět prodeje prohlédnout, případně Zájemcům na vyžádání poskytne jeho fotografie.

S ohledem na případná vyhlášená vládní opatření související s bojem proti epidemii koronaviru a přetrvávajícímu stavu světové pandemie, s ohledem na to, že není možné v době vyhlášení predikovat  případná další vládní opatření, umožní Insolvenční správce prohlídky Předmětu prodeje po dohodě tak, aby se každé prohlídky zúčastnil pouze omezený počet osob po omezenou dobu. V případě, že dojde ke změně vývoje epidemiologické situace, budou prohlídky majetku uskutečněny v souladu s v té době platnými opatřeními České republiky souvisejícími s bojem s nemocí COVID-19.

Žádosti o umožnění prohlídky mohou Zájemci adresovat na mailovou adresu: prodej@avocate.cz.

Prohlídky bude možné realizovat v místě uskladnění majetku v Plzni po předchozí dohodě, písemné prostřednictvím shora uvedené mailové adresy, příp. telefonické na č. 224 220 246.

Účelem prohlídky je demonstrovat uskladnění majetku, umožnit jeho vizuální kontrolu, příp. stav zabalení pro přepravu.

 

Článek IV.

Nabídka, její obsah a podání

 

V případě zájmu o koupi Předmětu prodeje je třeba zaslat písemnou Nabídku do sídla insolvenčního správce, na adrese Praha 1, Na Příkopě 31, a to nejdéle do 31.března 2021 do 14. hod. Nabídku lze ve stanovené lhůtě změnit nebo doplnit.

Nabídka musí být předložena v písemné podobě na formuláři „VZOR NABÍDKY“, který je přílohou č. 1 těchto podmínek, a to v zalepené obálce označené nápisem „Neotvírat! Výběrové řízení Fordist Czech“.

K nabídce musí být přiložen návrh kupní smlouvy ve znění uvedeném v příloze č. 2 těchto podmínek podepsaný osobou oprávněnou jednat za Zájemce.

Nabídky nesmí být ničím podmíněny.

Nabídnutá kupní cena se rozumí bez daně z přidané hodnoty. V případě, že Zájemce není plátcem této daně, v nabídce výslovně uvede, že se jedná o cenu konečnou.

Podmínkou účasti Zájemce ve výběrovém řízení je složení jistoty ve výši 50.000 Kč, slovy padesát tisíc korun českých na účet majetkové podstaty č. 456883358/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Jistota musí být na účet majetkové podstaty připsána nejpozději do  31.března 2021 do 14.hod.  Složená jistota bude v případě Zájemce jehož Nabídka bude vybrána použita jako záloha na kupní cenu. Složená jistota bude Zájemci, jehož nabídka nebyla vybrána vrácena bankovním převodem na účet uvedený v Nabídce, a to ve lhůtě jednoho týdne od uskutečnění výběru nejvhodnější nabídky.

 

 

 

V. Výběr nabídky

 

Hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky bude nabídnutá kupní cena za Předmět prodeje.

Nabídky budou vyhodnocena po jejich projednání se zajištěným věřitelem Raiffeisen – Leasing, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 61467863.

O výběru nabídky vyrozumí Insolvenční správce vybraného Zájemce nejdéle do jednoho týdne od přijetí rozhodnutí o výběru nabídky a současně jej vyzve k doplacení kupní ceny na účet majetkové podstaty.

Kupní cena v celé nabídnuté výši musí být na účet majetkové podstaty připsána nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy Insolvenční správce vyrozuměl Zájemce o výběru jeho nabídky.

V případě, že Zájemce neuhradí nabídnutou cenu ve shora uvedené lhůtě je povinen Insolvenčnímu správci zaplatit smluvní pokutu ve výši složené jistoty, tj. ve výši 50.000 Kč. Smluvní pokuta je splatná dnem následujícím po datu splatnosti kupní ceny.

Zájemci jejichž nabídka nebyla vybrána budou insolvenčním správcem vyrozuměni mailem na mailovou adresu uvedenou v Nabídce.

 

 

 

VI. Ustanovení společná a závěrečná

 

Zájemce, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější je povinen Předmět prodeje převzít na výzvu Insolvenčního správce, nejdéle do čtrnácti dnů ode dne doručení výzvy. Výzva bude Zájemci doručena na mailovou adresu uvedenou v Nabídce. V případě, že vybraný Zájemce Předmět prodeje ve shora uvedené lhůtě nepřevezme (tj. sklad nevyklidí), je povinen Insolvenčnímu správci uhradit škodu, která takovým jednáním Zájemce vznikla k tíži majetkové podstaty. V případě, že Zájemce Předmět prodeje nepřevezme ani v náhradní lhůtě pěti dnů, je Insolvenční správce oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek a právo na zrušení výběrového řízení. Tyto podmínky jsou zveřejněny min. na www.avocate.cz, na www.portal.asis.cz a www.burzaspravcu.cz, případné změny podmínek či zrušení výběrového řízení budou zveřejněny stejným způsobem.

Insolvenční správce si dále vyhrazuje právo, provést více kol výběrového řízení, jakož i vybrat vítěznou nabídku v kole jediném, odmítnout všechny Nabídky, případně výběrové řízení zrušit a vyhlásit nové nebo výběrové řízení zrušit bez náhrady. Insolvenčnímu správci vyhlášením těchto podmínek nevznikají žádné závazky či povinnosti vůči kterémukoli Účastníku či vybranému vítězi výběrového řízení ani povinnost uzavřít s kterýmkoliv Účastníkem Kupní smlouvu.

 

 

Seznam příloh:

Příloha č. 1:      Vzor nabídky

Příloha č. 2:      Návrh kupní smlouvy

 

 

V Praze dne 15.března 2021

 

 

                                                                       JUDr. Daniela Urbanová, v.r.

                                                                       Insolvenční správce dlužníka

                                                                       Fordist Czech, s.r.o.

 

Originál vyhlášených podmínek včetně přílohy a bližších informací je dostupný v kanceláři insolvenčního správce po dohodě na tel. č. 224 220 246 nebo na e-mailové adrese: prodej@avocate.cz

Insolvenční řízení

Informace
Obchodní jméno Fordist Czech, s.r.o. Obchodní rejstřík
04336399
Sídlo Thámova 166/18, Praha 8
Spisová značka MSPH 60 INS 18989/2019 Insolvenční rejstřík

Galerie

Kontaktní formulář

Jméno * Příjmení *
Telefon * E-mail *
Zpráva *

* Hvězdičkou označené údaje jsou povinné.

  • Věříme, že každý problém je řešitelný.
  • Dokážeme pomoci i Vám.
  • Těšíme se na spolupráci.

+420 224 220 246 www.avocate.cz

JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika