Aktualita - skladové regálové systémy

JUDr. Daniela Urbanová, insolvenční správkyně dlužníka : Fordist Czech, s.r.o., IČO : 04336399, se sídlem Thámova 166/18, 186 00 Praha 8, nabízí k prodeji nejvyšší nabídce movitý majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty.

Insolvenční správce po projednání zpeněžení majetku s věřitelským výborem stanovil podmínky výběru nejvhodnější nabídky.

Předmět prodeje byl pro účely zpeněžení rozdělen do pěti kategorií, blíže je specifikován v soupisu majetkové podstaty.

Movitý majetek byl pro účely jeho zpeněžení rozdělen do následujících kategorií, a to dle jednotlivých majetkových položek tak, jak jsou sepsány v soupisu majetkové podstaty.

 

 

Kategorie

Oddíl II. Movitý majetek

Poř. č.

Název

I.

440

m425

Regálové systémy PROMAN (m425), Regálové systémy PROMAN, (chemická kotva)Stojny 72 ks, příčníky 80/1800 32 ks, 80/2700 128 ks, vzpěry 324 ks

II.

439

m426

Skladová klec s příslušenstvím (m426), Skladová klec s příslušenstvím (skluzový dopravník, schodiště 12 stupňů)

III.

441

m427

Regálové systémy  (m427), Regálové systémy pozinkované, stojny 80x200 14 ks, stojny 50x200 10 ks, police 320 ks, vzpěry 108 ks

IV.

442

m428

Regálové systémy 2500 mm (m428), Regálové systémy 2500 mm, stojny 2500 mm 568 ks, police 1673 ks, vzpěry 812 ks

V.

443

m429

Regálové systémy 2000 mm (m429), Regálové systémy 2000 mm, stojny 2000 mm 242 ks, police 510 ks, vzpěry 167 ks

 

Podmínky prodeje:


– prodej nejvyšší nabídce,

– prodej věcí ve stavu jak stojí a leží,

– zaplacení kupní ceny před uzavřením kupní smlouvy,

– převzetí v místě samém – areál  Logistika Plzeň a.s., Hřbitovní 17, Plzeň – náklady na dopravu a převzetí jdou k tíži kupujícího,

- majetková kategorie I., položka č. 440 (m425) soupisu majetkové podstaty, se zpeněžuje z místa samého, regálový systém je ukotven pomocí chemických kotev v podlaze, zajištění demontáže je v režii kupujícího a na jeho náklad,

- převzetí zpeněžovaného majetku kupujícím se uskuteční nejdéle v horizontu jednoho týdne od uzavření kupní smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak,

- nabídky dle přiloženého vzoru pro nabídku včetně podepsané kupní smlouvy lze doručit insolvenčnímu správci nejdéle do 12.ledna 2021 do 12. hod., a to písemně na adresu sídla insolvenčního správce - JUDr. Daniela Urbanová, insolvenční správce, Na Příkopě 31, Praha 1, 110 00, nabídky a kupní smlouvy se zaručeným elektronickým podpisem pak datovou schránkou (ID datové schránky: qwzyhs7) nebo mailem na adresu prodej@avocate.cz,

 -  společně s nabídkou musí být na účet majetkové podstaty vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. č. 456883358/2700 složena jistota ve výši 50.000 Kč, a to rovněž nejdéle do 12.ledna 2021 do 12. hod. Nabídky, u nichž nebude splněna podmínka složit jistotu ve shora uvedené výši a lhůtě nebudou posuzovány. V případě, že bude vybrána nabídka zájemce, bude složená jistota započtena na kupní cenu. V případě, že nedojde k přijetí nabídky, bude zájemce vyrozuměn na mailovou adresu uvedenou v nabídce a složená jistota mu bude vrácena na bankovní účet uvedený v nabídce do tří pracovní dnů od vyrozumění o nepřijetí nabídky. Každý zájemce je povinen složit pouze jednu jistotu ve výši 50.000 Kč.

– lhůta pro podávání nabídek může být insolvenčním správcem prodloužena,

– insolvenční správce má právo odmítnout všechny došlé nabídky,

– prodej se uskuteční po vyslovení souhlasu insolvenčního soudu se zpeněžením prodejem mimo dražbu.

Prodej se uskuteční v souladu s  rozhodnutím insolvenčního soudu a věřitelského výboru.

Prohlídka majetku nabízeného k prodeji:  

Možná po registraci k prohlídce majetku na adrese: prodej@avocate.cz.

Další informace, vzor nabídky a návrhu kupní smlouvy lze získat v kanceláři insolvenční správkyně na tel. č. 224 220 246 nebo na e-mailové adrese: prodej@avocate.cz

Nabídky je třeba doručit na adresu: JUDr. Daniela Urbanová, insolvenční správce, Na Příkopě 31, Praha 1, 110 00, a to do 12. ledna 2021 do 12.hod.


 

Insolvenční řízení

Informace
Spisová značka

Galerie

Kontaktní formulář

Jméno * Příjmení *
Telefon * E-mail *
Zpráva *

* Hvězdičkou označené údaje jsou povinné.

  • Věříme, že každý problém je řešitelný.
  • Dokážeme pomoci i Vám.
  • Těšíme se na spolupráci.

+420 224 220 246 www.avocate.cz

JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika