Aktualita - Zpeněžení podniku JAPEK, s.r.o. a samostatného nemovitého majetku / Archiv

Insolvenční správce v návaznosti na zveřejněné podmínky výběrového řízení na určení nejvhodnější nabídky zájemců o koupi obchodního závodu a nemovitého majetku dlužníka JAPEK, s. r.o. si dovoluje sdělit, že s ohledem na zájem o zpeněžení majetku náležejícího do majetkové podstaty a předložené nabídky na koupi majetku vyhlašuje další, tj. druhé kolo výběrového řízení.

V rámci druhého kola výběrového řízení musí být nabídky na koupi majetku doručeny v neporušeném zapečetěném obalu výrazně označeném „Prodej Předmětu prodeje – JAPEK, s. r.o., - NEOTVÍRAT“ nejpozději 13.dubna 2022 do 12.00 hod. na adresu: JUDr. Daniela Urbanová, insolvenční správce, Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1.

Nabídky, které nebudou doručené výše uvedeným způsobem, má insolvenční správce dle podmínek výběrového řízení právo nezařadit do výběrového řízení.

 

Výběrové řízení

na určení nejvhodnější nabídky zájemců o koupi obchodního závodu a nemovitého majetku z majetkové podstaty dlužníka JAPEK, s.r.o., sídlem Podkrušnohorská 210, 435 42 Litvínov – Janov, IČO: 47283939

 

 

 

JUDr. Daniela Urbanová, insolvenční správce, se sídlem Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1, insolvenčním správcem dlužníka: JAPEK, s.r.o., IČO: 47283939, se  sídlem Podkrušnohorská 210, 435 42 Litvínov – Janov, ustanovený usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 63 INS 20267/2021-A-10 ze dne 12.listopadu 2021 (dále jen „Insolvenční správce“) nabízí k prodeji majetek náležející do majetkové podstaty a vyhlašuje podmínky  výběru nejvhodnější nabídky o koupi obchodního závodu a samostatného nemovitého majetku z majetkové podstaty dlužníka.

 

 

Podmínky výběrového řízení

 

I. ÚVODNÍ INFORMACE

 1.  Základní údaje

 

Pro účely tohoto výběrového řízení se pod následujícími pojmy rozumí:

 

Insolvenční správce:    JUDr. Daniela Urbanová,

                                      insolvenční správce dlužníka

JAPEK, s.r.o., se sídlem Podkrušnohorská 210, 435 42 Litvínov – Janov,

IČO: 47283939, ustanovený usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem čj. KSUL 63 INS 20267/2021-A-10 dne 12.listopadu 2021

 

Dlužník :                         JAPEK, s.r.o., se sídlem Podkrušnohorská 210, 435 42 Litvínov – Janov,

IČO: 47283939, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 2935, jehož úpadek byl zjištěn dne 12.listopadu 2021 usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem čj. KSUL 63 INS 20267/2021-A-10, na jehož majetek byl usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem čj. KSUL 63 INS 20267/2021-B-10 ze dne 14.února 2021 prohlášen konkurs;

 

Účastník:                     právnická či fyzická osoba, která se ve stanovené době a stanoveným způsobem přihlásí do tohoto VŘ a splní podmínky VŘ stanovené těmito Podmínkami;

 

Vítěz VŘ:                      ve vztahu ke zpeněžovanému Závodu, k Nemovitosti a k Pozemku  ten Účastník tohoto VŘ, jehož nabídku na koupi zpeněžovaného Závodu, příslušné Nemovitosti či Pozemku  vybral Insolvenční správce za účelem uzavření smluvní dokumentace;

 

VŘ:                              toto výběrové řízení;

 

Nabídka:                      závazná nabídka ke koupi zpeněžovaného Závodu a/nebo Nemovitosti a/nebo Pozemku podaná Účastníkem v souladu s těmito Podmínkami;

 

Kupní smlouva:            kupní smlouva uzavřená dle těchto Podmínek ve vztahu ke zpeněžovanému Závodu (Smlouva o koupi závodu), k Nemovitosti (Kupní smlouva-Nemovitost)  a k Pozemku (Kupní smlouva-Pozemek) a mezi Insolvenčním správcem a Vítězem VŘ;

 

Podmínky:                   tyto Podmínky výběrové řízení na určení vítězných zájemců o koupi Závodu, Nemovitosti  a Pozemku z majetkové podstaty dlužníka JAPEK, s.r.o.

 

Účet majetkové              Bankovní účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. pod

podstaty:                       číslem 456884596/2700.

 

 

Závod:                         obchodní závod blíže specifikovaný v příloze č. 1 těchto Podmínek      

 

 

 Nemovitost:   

 • pozemek parcelní č. st. 233, zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je Janov, č.p. 210 občanská vybavenost, která stojí na pozemku parc. č. st. 233;
 • pozemek parcelní č. st. 240/2; zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez č.p/č.e., která stojí na pozemku parc. č. st. 240/2;
 • pozemek parcelní č. st. 240/3; zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez č.p/č.e., která stojí na pozemku parc. č. st. 240/3;
 •  pozemek parcelní č. st. 240/4; zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez č.p/č.e., která stojí na pozemku parc. č. st. 240/4;
 • pozemek parcelní č. st. 240/5; zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez č.p/č.e., která stojí na pozemku parc. č. st. 240/5;
 • pozemek parcelní č. st. 240/6; zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez č.p/č.e., která stojí na pozemku parc. č. st. 240/6;

a to včetně všech součástí a příslušenství,

vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 217 pro katastrální území Janov u Litvínova, obec Litvínov.

 

Pozemek:                    

 • pozemek parcelní č.  854/9, ostatní plocha, zeleň, zapsaný na listu vlastnictví číslo 217 pro katastrální území Janov u Litvínova, obec Litvínov.

 

Zajištěný věřitel:          ČR - Česká správa sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 1292/25

 

Předmět prodeje:        obchodní Závod, samostatná Nemovitost, Pozemek

 

 

 

2. Důvěrnost

 

Insolvenční správce se zavazuje považovat veškeré informace získané od Účastníků v průběhu tohoto VŘ za důvěrné a neposkytne je třetí straně bez písemného souhlasu příslušného Účastníka (s výjimkou případů, kdy Insolvenční správce je povinen takové informace poskytnout na základě insolvenčního zákona nebo jiných použitelných právních předpisů nebo pokynu Zajištěného věřitele insolvenčnímu soudu, Zajištěnému věřiteli, věřitelskému výboru nebo jiným osobám).

 

 

II. PŘEDMĚT A PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Předmětem a cílem tohoto VŘ je výběr nejvhodnějšího subjektu, který bude mít zájem o koupi níže specifikovaného Závodu, Nemovitosti či Pozemku. Závod, Nemovitost a Pozemek jsou zapsány v majetkové podstatě dlužníka JAPEK, s.r.o., se sídlem Podkrušnohorská 210, 435 42 Litvínov – Janov, IČO: 47283939, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 2935 (dále jen „Dlužník“).

 

Toto VŘ nepodléhá režimu zákona o zadávání veřejných zakázek. VŘ není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) ani veřejnou nabídkou dle § 1780 a násl. NOZ. Insolvenční správce si vyhrazuje právo, ve všech případech s předchozím souhlasem věřitelského výboru a Zajištěného věřitele změnit Podmínky VŘ, provést více kol VŘ, jakož i vybrat Vítěze VŘ v kole jediném, odmítnout všechny Nabídky, případně VŘ zrušit a vyhlásit nové VŘ nebo je zrušit bez náhrady. VŘ nevznikají. Insolvenčnímu správci, Dlužníkovi, věřitelskému výboru a Zajištěnému věřiteli žádné závazky či povinnosti vůči kterémukoli Účastníku či Vítězi VŘ ani povinnost uzavřít s kterýmkoliv Účastníkem (Vítězem VŘ) Kupní smlouvu.

 

Insolvenční správce si v souladu s insolvenčním zákonem ke každému rozhodnutí, které bude v rámci VŘ přijímat, opatří potřebné souhlasy insolvenčního soudu nebo věřitelského orgánu, resp. pokyn Zajištěného věřitele, to vše v rozsahu předvídaném insolvenčním zákonem a pokyny Zajištěného věřitele.

 

 1. Specifikace nemovitostí a základních podmínek VŘ

 

1.1        Předmětem prodeje v rámci VŘ jsou:

 1. Obchodní Závod blíže specifikovaný v příloze č. 1 těchto Podmínek;

Z koupě je vyloučena položka pohledávek Dlužníka, které vzniknou do data účinnosti Smlouvy o koupi závodu;

Pro odstranění pochybností do koupě závodu nenáleží samostatný nemovitý majetek označovaný v těchto Podmínkách jako Nemovitost (tento majetek uvedený pod písmenem b. tohoto článku je zpeněžován samostatně) a pozemek označovaný v těchto Podmínkách jako Pozemek (tento majetek uvedený pod písmenem c. tohoto článku je zpeněžován samostatně).

 

a

 

 1. Nemovitost, tj.:       
 • pozemek parcelní č. st. 233, zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je Janov, č.p. 210 občanská vybavenost, která stojí na pozemku parc. č. st. 233;
 • pozemek parcelní č. st. 240/2; zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez č.p/č.e., která stojí na pozemku parc. č. st. 240/2;
 • pozemek parcelní č. st. 240/3; zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez č.p/č.e., která stojí na pozemku parc. č. st. 240/3;
 •  pozemek parcelní č. st. 240/4; zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez č.p/č.e., která stojí na pozemku parc. č. st. 240/4;
 • pozemek parcelní č. st. 240/5; zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez č.p/č.e., která stojí na pozemku parc. č. st. 240/5;
 • pozemek parcelní č. st. 240/6; zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez č.p/č.e., která stojí na pozemku parc. č. st. 240/6;

a to včetně všech součástí a příslušenství,

                                           vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 217 pro katastrální území Janov u
                                           Litvínova, obec Litvínov.

 

 1. Pozemek, tj.:
 • pozemek parcelní č.  854/9, ostatní plocha, zeleň,

zapsaný na listu vlastnictví číslo 217 pro katastrální území Janov u Litvínova, obec Litvínov

 

(výše uvedené je dále společně uváděno jako „Předmět prodeje“)

 

Přesná identifikace Předmětu prodeje je uvedena v Informačním memorandu, které bude poskytnuto po podpisu dvou vyhotovení dohody o zachování mlčenlivosti (Příloha č. 7) a jejich doručení do kanceláře Insolvenčního správce spolu se stručnou identifikací Účastníka a kontaktními údaji, a v Příloze č. 1 Podmínek. Bližší údaje rozvádějící data obsažené v Informačním memorandu a aktualizované ekonomické údaje jsou k dispozici v data roomu otevřeném pro účely tohoto výběrového řízení, rovněž za podmínky uzavření dohody o zachování mlčenlivosti a dále též úhrady poplatku ve výši 10.000 Kč. Poplatek za účast ve výběrovém řízení je nevratný.

 

1.2        Organizace VŘ probíhá pod vedením Insolvenční správce.

1.3        VŘ se mohou zúčastnit právnické osoby se sídlem v České republice i právnické osoby se sídlem v zahraničí a plně svéprávné fyzické osoby, které splňují všechny následující Podmínky po celou dobu trvání VŘ (každý takový účastník bude dále označován jako „Účastník“):

a)     vůči majetku Účastníka nebyl dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání (dále jen „ZKV“), prohlášen konkurs, ani proti němu nebylo zahájeno konkursní nebo vyrovnací řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku Účastníka;

b)     Účastník není v úpadku, ani proti Účastníkovi nebylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen „InsZ“), nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí, kterým by byl insolvenčním soudem zjištěn jeho úpadek, insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek majetku, ani ve vztahu k Účastníkovi nebylo zahájeno obdobné řízení a/nebo vyneseno obdobné rozhodnutí na základě jakéhokoli zahraničního právního předpisu;

c)     Účastník, pokud je právnickou osobou, není v likvidaci ani vůči němu není vedeno obdobné řízení podle jakéhokoli zahraničního právního předpisu; a

d)     Účastník ani žádná jiná osoba ve vztahu k Účastníkovi definovaném v § 295 InsZ není právnickou osobou nebo fyzickou osobou, jež nemůže nabývat majetek Dlužníka dle § 295 InsZ. 

 

2           Organizace VŘ

 

2.1        Insolvenční správce si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení provést v případě potřeby více kol VŘ, a to s předchozím souhlasem  věřitelského výboru a Zajištěného věřitele.

2.2        VŘ organizuje Insolvenční správce.

2.3        Veškeré náklady Účastníků spojené s vypracováním Nabídky a účastí ve VŘ jdou k tíži konkrétního Účastníka.

 

3           Podmínky VŘ

 

3.1        Zájemce o koupi Předmětu prodeje si může na základě podepsané dohody o zachování mlčenlivosti (Příloha č. 7) vyzvednout u Insolvenčního správce Informační memorandum, obsahující základní informace o Předmětu prodeje, (dále jen „Informační memorandum“) a tyto Podmínky prodeje a to po předchozí dohodě osobně do ukončení VŘ od 8:30 do 17:00 hod. v sídle Insolvenčního správce, případně vyžádat na Insolvenčním správci jejich zaslání.

Informace obsažené v Informačním memorandu byly připraveny a uspořádány Insolvenčním správcem na základě informací poskytnutých Dlužníkem. Insolvenční správce považuje informace obsažené v Informačním memorandu za správné, neručí však za jejich přesnost a úplnost a není povinen je doplňovat nebo Informační memorandum aktualizovat nebo odstranit jakékoliv chyby či nepřesnosti v něm obsažené a vyhrazující si právo je měnit, upravovat a doplňovat.

Prohlídky Předmětu prodeje budou možné po potvrzení zájmu Účastníka o prohlídku e-mailem (prodej@avocate.cz) či telefonicky (224 220 246) Insolvenčnímu správce, a to ve lhůtě alespoň 2 dnů před plánovanou prohlídkou. Bez tohoto nemůže Insolvenční správce zaručit uchazeči uskutečnění prohlídky.

 

3.2        Nabídky. Účastník je oprávněn podat Nabídku ke koupi Předmětu prodeje způsobem a ve lhůtě popsaných v těchto Pravidlech.  Nabídka bude podána ve formě, která je jako Příloha č. 2 připojena k těmto Pravidlům, a bude obsahovat:

 

a)       jednoznačnou a přesnou identifikaci Účastníka včetně závazných kontaktních údajů (kontaktní osoba, adresa pro doručování, telefonický kontakt a emailová adresa);

b)     Účastník v Nabídce čestně prohlásí, že vynaloží veškeré úsilí, aby v době splatnosti této kupní ceny disponoval dostatečnými finančními prostředky;

c)       k Nabídce musí být přiloženy tři (3) Účastníkem podepsané vyhotovení Kupní smlouvy ve znění přiloženém k těmto Pravidlům týkající se konkrétní kategorie zpeněžovaného majetku s uvedením kupní ceny v Kč (CZK)  (ověřený podpis Účastníka alespoň na jednom vyhotovení nutný). Součástí Podmínek je vzor Kupní smlouvy, Účastník je povinen vzor k předložení Nabídky využít;

d)       k Nabídce musí být přiloženo jedno (1) vyhotovení řádně podepsaných Podmínek (ověřený podpis Účastníka na konci Podmínek nutný);

e)       k Nabídce musí být přiloženy dvě (2) vyhotovení řádně podepsané Smlouvy o peněžité jistotě a o smluvní pokutě (ověřený podpis Účastníka alespoň na jednom vyhotovení nutný), pokud tato smlouva nebyla uzavřena s Insolvenčním správcem již před podáním Nabídky;

f)        Nabídka i všechny dokumenty k ní přiložené musí být podepsány a podpisy Účastníka či osob oprávněných jednat za Účastníka musí být úředně ověřeny; v předmětných listinách nesmí být škrtáno nebo prováděn jiný zásah, který by mohl zpochybňovat znění Nabídky;

g)       originál nebo úředně ověřenou kopii listiny osvědčující právní subjektivitu Účastníka, pokud je právnickou osobou se sídlem mimo Českou republiku. Právní subjektivita může být prokázána výpisem z obdobného registru jako je obchodní rejstřík v České republice nebo jiným obdobným dokumentem prokazujícím právní subjektivitu Účastníka; výpis nebo jiný obdobný dokument nesmí být ke dni doručení Nabídky starší než jeden (1) měsíc.

 

Nabídky v neporušeném zapečetěném obalu výrazně označeném „Prodej Předmětu prodeje – JAPEK, s. r.o., - NEOTVÍRAT“ musí být doručeny nejpozději 4.dubna do 14.00 hod. na adresu:

 

JUDr. Daniela Urbanová,

insolvenční správce

Na Příkopě 31

110 00 Praha 1

 

Nabídky, které nebudou doručené výše uvedeným způsobem, má Insolvenční správce právo nezařadit do VŘ.

 

3.3        Každý Účastník podávající Nabídku je povinen poskytnout jistotu ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), a to v penězích bankovním převodem na účet Insolvenčního správce č. 456884596/2700, IBAN: CZ8827000000000456884596, SWIFT: BACX CZ PP, vedený u  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČO: 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, (dále jen „Peněžitá jistota“), přičemž Peněžitá jistota musí být uhrazena nejpozději ke dni podání Nabídky. Peněžitá jistota se považuje za uhrazenou okamžikem připsání celé částky na uvedený účet Insolvenčního správce. Platba musí být označena variabilním symbolem (VS) Účastníka, což je IČO právnické osoby a rodné číslo a jméno fyzické osoby.

3.4        Peněžitá jistota poskytnutá ve vztahu k Předmětu prodeje Účastníkem, který byl vybrán Insolvenčním správcem se souhlasem věřitelského výboru a Zajištěného věřitele jako Vítěz VŘ pro Předmět prodeje a se kterým bude uzavřena Kupní smlouva ohledně Předmětu prodeje, bude použita jako záloha na celkovou kupní cenu v souladu s podmínkami Kupní smlouvy nebo k úhradě smluvní pokuty, tak jak je dále uvedeno v těchto Podmínkách, resp. ve smlouvě o peněžité jistotě a smluvní pokutě, přičemž s tímto postupem vyjadřuje Účastník souhlas podáním Nabídky a podpisem Podmínek a jeho předložením Insolvenčnímu správci.

3.5        Peněžitá jistota poskytnutá ve vztahu k Předmětu prodeje Účastníkem, který se nestal Vítězem VŘ, bude vrácena tomuto Účastníkovi na bankovní účet, který Účastník uvede ve své Nabídce, a to do 15 (patnácti) dnů poté, co nastane jedna z dále uvedených skutečností: (a) Účastník předloží ve vztahu k Předmětu prodeje neplatnou Nabídku a bude o této skutečnosti informován Insolvenčním správcem, (b) VŘ bude ve vztahu k Předmětu prodeje zrušeno, (c) Insolvenční správce rozhodne o tom, že ve vztahu k Předmětu prodeje nebude uzavřena Kupní smlouva s žádným Účastníkem nebo (d) Insolvenční správce vybere ve vztahu k Předmětu prodeje jiného Vítěze VŘ než příslušného Účastníka a tento Vítěz VŘ složí celou kupní cenu, nebo (e) uplyne lhůta závaznosti nabídek na uzavření Kupní smlouvy.

3.6        Všechny bankovní poplatky spojené s vrácením Peněžité jistoty půjdou k tíži příslušného Účastníka. Peněžitá jistota se považuje za vrácenou dnem, kdy byla Peněžitá jistota odepsána z bankovního účtu Insolvenčního správce ve prospěch účtu příjemce.

 

4           Vyhodnocení Nabídek

 

4.1        Otevírání obálek s Nabídkami proběhne 5.dubna v 10. hod. na adrese sídla Dlužníka, a to za účasti Insolvenčního správce,  předsedy věřitelského výboru Dlužníka, případně Zajištěného věřitele.

4.2        Účastníci, kteří nesplnili podmínky dle těchto Podmínek, mohou být z VŘ Insolvenčním správcem se souhlasem věřitelského výboru a/nebo Zajištěného věřitele vyloučeni, ledaže takové neučinění úkonů spočívá ve formálních vadách (posuzováno dle uvážení Insolvenčního správce) a příslušný Účastník napravil takové formální vady ve lhůtě stanovené k jejich nápravě Insolvenčním správcem. O vyloučení z VŘ Insolvenční správce Účastníka vyrozumí písemným oznámením, které bude obsahovat důvod, pro který byl Účastník z VŘ vyloučen.

4.3        Nabídky Účastníků, kteří podle hodnocení Insolvenčního správce splnili všechny Podmínky stanovené Podmínkami pro podání Nabídky, budou dále hodnoceny podle jediného kritéria, kterým je výše kupní ceny uvedené Účastníkem v Nabídce.

4.4        Insolvenční správce předpokládá, že Nabídky budou vyhodnoceny do dvou týdnů od data pro doručení Nabídek. Insolvenční správce si však vyhrazuje právo na dostatečnou lhůtu pro vyhodnocení Nabídek. Lhůta pro vyhodnocení bude stanovena Insolvenčním správcem se souhlasem věřitelského výboru a Zajištěného věřitele.

4.5        Na základě vyhodnocení podaných Nabídek může být Insolvenčním správcem se souhlasem věřitelského výboru a Zajištěného věřitele vyhlášeno další kolo VŘ a osloveni vybraní Účastníci. Insolvenční správce si vyhrazuje právo na dostatečnou lhůtu pro vyhlášení 2. kola VŘ, bude-li takové.  Insolvenční správce je oprávněn se souhlasem věřitelského výboru a Zajištěného věřitele vybrat všechny Účastníky, jež podali platnou nabídku (dále jen „Vybraní Účastníci“) a případně oslovit další osoby se zájmem o účast na 2. kole VŘ, o čemž Insolvenční správce vyrozumí Vybrané Účastníky a tyto další osoby bez zbytečného odkladu písemným oznámením.

4.6        Za předpokladu, že Insolvenční správce přistoupí k výběru Vybraných Účastníků, může se souhlasem věřitelského výboru a Zajištěného věřitele vyzvat Vybrané Účastníky a případné další osoby oslovené Insolvenčním správcem dle čl. 4.5 se zájmem o účast ve VŘ (i) k předložení finálních nabídek obsahujících kupní cenu shodnou s kupní cenou obsaženou v Nabídce nebo kupní cenu vyšší (dále jen „Finální nabídka“) a/nebo (ii) k účasti na finální přímé osobní licitaci mezi Vybranými Účastníky a dalšími osobami oslovenými Insolvenčním správcem dle čl. 4.5. V této licitaci mohou Vybraní Účastníci a další osoby oslovené Insolvenčním správcem dle čl. 4.5 ústně navyšovat nabízenou kupní cenu oproti kupní ceně jimi navrhované v Nabídce nebo Finální nabídce, a to i opakovaně (dále jen „Finální licitace“). V případě, že Vybraný Účastník Finální nabídku nepředloží, platí u Vybraného Účastníka jeho původně navržená kupní cena uvedená v Nabídce. V případě, že se Vybraný Účastník nezúčastní Finální licitace, platí jeho navržená kupní cena uvedená ve Finální nabídce, v případě, že Finální nabídka Vybraným účastníkem předložena nebyla, platí jeho navržená kupní cena v Nabídce. V případě, že se osoba oslovená Insolvenčním správcem dle čl. 4.5 nezúčastní Finální licitace, platí jím navržená kupní cena ve Finální nabídce.

4.7        Finální nabídky musí splňovat shodné formální náležitosti jako Nabídky (viz Příloha č. 2) a budou předkládány stejným způsobem jako Nabídka. Vybraný Účastník nebo další osoba oslovená Insolvenčním správcem dle čl. 4.5. je povinen spolu s Finální nabídkou předložit stejné dokumenty, které jsou uvedeny jako součást Nabídky, vyjma podepsaných Podmínek, pokud je předložil v rámci Nabídky.

4.8        V případě Finální licitace je Vítěz VŘ povinen bezodkladně po ukončení Finální licitace podepsat novou Kupní smlouvu, ve které bude změněna kupní cena dle výsledku Finální licitace.

4.9        Oznámení o vítězi VŘ bude provedeno nejpozději do 3 (tří) týdnů po ukončení vyhodnocení Nabídek předložených do VŘ.

4.10     Insolvenční správce je oprávněn se souhlasem věřitelského výboru a Zajištěného věřitele vybrat pro zpeněžovaný Závod, Nemovitost a Pozemek Vítěze VŘ, jehož Nabídka obsahovala v návrhu Kupní smlouvy nejvyšší kupní cenu, o čemž Insolvenční správce vyrozumí bez zbytečného odkladu písemným oznámením Účastníka, který podal Nabídku ohledně Předmětu prodeje.

5           Platnost nabídky na uzavření Kupní smlouvy

5.1        Účastníkem podepsaný návrh Kupní smlouvy je závazným návrhem na uzavření Kupní smlouvy, který je Insolvenční správce oprávněn akceptovat ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne otevření Nabídek uvedeného v Podmínkách, a pokud bylo realizováno další (finální) kolo VŘ, pak ode dne otevření Finálních nabídek či ode dne uskutečnění Finální licitace (podle toho, co je relevantní); po celou tuto dobu je návrh na uzavření Kupní smlouvy závazný a ze strany Účastníka neodvolatelný. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Insolvenční správce je po dobu vázanosti návrhu Kupní smlouvy oprávněn návrh Kupní smlouvy přijmout bez ohledu na to, v jakém kole VŘ byl návrh na uzavření Kupní smlouvy učiněn.

 

5.2        Za okamžik ukončení VŘ se považuje okamžik, kdy nabude účinků smlouva o koupi závodu, případě prodeje Závodu, a kdy dojde v katastru nemovitostí k provedení vkladu vlastnického práva k Nemovitosti a k Pozemku ve prospěch Vítěze VŘ, v případě prodeje Nemovitosti či Pozemku, popř. v případě zrušení celého VŘ ke dni jeho zrušení.

 

6           Komunikace

 

6.1        Písemná komunikace v rámci VŘ bude směřovat na Insolvenčního správce:

JUDr. Daniela Urbanová,

insolvenční správce
Na Příkopě 31
110 00 Praha 1

Česká republika
 

 

6.2        V případě, kdy tyto Podmínky stanoví, že Insolvenční správce má učinit jakékoliv sdělení nebo úkon vůči Účastníkům (s výjimkou uzavření Kupní smlouvy nebo jiné transakční dokumentace), povinnost Insolvenčního správce může být místo Insolvenčního správce splněna pracovníkem kanceláře Insolvenčního správce. 

6.3        Jakékoli změny nebo doplnění Podmínek Insolvenčním správcem bude oznámeno každému Účastníkovi prostřednictvím elektronické pošty.

6.4        Účastník je povinen uvést v Nabídce kontaktní osobu, své kontaktní údaje, konkrétně adresu elektronické pošty a poštovní adresu, na něž budou Insolvenčním správcem zasílána oznámení, výzvy nebo jiné doklady (dále pouze „Oznámení“). Den, kdy bude příslušné Oznámení zasláno na adresu elektronické pošty Účastníka, bude dnem doručení tohoto Oznámení tomuto Účastníkovi. V případě, že je Oznámení posláno prostřednictvím doporučeného dopisu, bude takové Oznámení považováno za doručené pátým dnem ode dne odeslání, jak je uveden v podacím lístku potvrzeném příslušnou poštou, případně v den, kdy bude doručení potvrzeno adresátem, a v případě osobního doručení nebo doručení prostřednictvím kurýra bude Oznámení považováno za doručené dnem uvedeným v potvrzení přijetí takového Oznámení příslušným Účastníkem.

6.5        Níže uvedené osoby jsou připraveny poskytnout veškeré informace k probíhajícímu VŘ:

             Ing. Anna Cholevová

Telefon: +420 224 220 246

E-mail:   anna.cholevova@avocate.cz

a

JUDr. Daniela Urbanová
Telefon:           +420 224 220 248
E-mail:  daniela.urbanova@avocate.cz

 

7           Obecné

 

7.1        Nabídky budou předkládány v českém jazyce. Veškeré dokumenty ohledně zadání tohoto VŘ jsou vyhotoveny v českém jazyce. VŘ bude vedeno v češtině. Nabídky a další dokumenty předložené Účastníkem v souladu těmito Podmínkami musí být vypracovány v češtině. Pokud jsou jakékoli dokumenty vypracovány v jiném jazyce než češtině, může být vyžadován jejich úředně ověřený překlad do češtiny. Všechny listiny, u nichž se vyžaduje úřední ověření podpisu, úředně ověřená kopie nebo originál, musejí splňovat požadavky stanovené českými právními předpisy na to, aby mohly být považovány za listiny s úředně ověřeným podpisem, úředně ověřené kopie nebo originály (např. pro zahraniční listiny apostila nebo superlegalizace).

7.2        Insolvenční správce si vyhrazuje právo se souhlasem věřitelského výboru a Zajištěného věřitele změnit nebo doplnit Podmínky nebo odložit či zrušit VŘ, a to kdykoli a dle vlastního uvážení s tím, že bez souhlasu věřitelského výboru a Zajištěného věřitele může odložit či zrušit VŘ, pokud to bude požadovat insolvenční soud nebo to bude s ohledem na názor insolvenčního soudu na postup a naplňování podmínek insolvenčního řízení dotýkajících se prodeje Závodu,  Nemovitosti či Pozemku nutné či nadmíru vhodné. Nadto si pak Insolvenční správce vyhrazuje právo se souhlasem věřitelského výboru a Zajištěného věřitele odmítnout kteroukoli z předložených Nabídek a neuzavřít Kupní smlouvu s žádným z Účastníků s tím, že bez souhlasu věřitelského výboru a Zajištěného věřitele je tak oprávněn učinit za stejných podmínek jako je uvedeno v předchozí větě. Účastník v této souvislosti nemůže uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody či jakékoli jiné újmy, která by mu v případě zrušení VŘ, nebo neuzavření Kupní smlouvy s Vítězem VŘ eventuálně vznikla.

7.3        Podané Nabídky Účastníků nemohou být v průběhu daného kola měněny s výjimkou případu, kdy Insolvenční správce po podání nabídky Účastníkem změní Podmínky VŘ.

7.4        Insolvenční správce je oprávněn po předchozím souhlasu věřitelského výboru a Zajištěného věřitele vyloučit z VŘ jakéhokoli Účastníka/Účastníky:

-       jejichž Nabídky nebyly vypracovány v souladu s těmito Podmínkami;

-       kteří jsou v úpadku a/nebo vůči kterým bylo zahájeno insolvenční řízení podle InsZ, konkursní řízení nebo vyrovnací řízení ZKV, nebo ekvivalentní řízení podle zahraničního práva;

-       vůči kterým byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku;

-       na jejichž majetek byla nařízena exekuce nebo soudní výkon rozhodnutí nebo proti nim bylo zahájeno exekuční řízení či řízení o soudním výkonu rozhodnutí či obdobné řízení podle zahraničního práva;

-       kteří jsou právnickou osobou, a nacházejí se v likvidaci nebo vůči nim je vedeno ekvivalentní řízení podle zahraničního práva;

-       kteří jsou osobou, která nesmí nabývat majetek z majetkové podstaty Dlužníka podle § 295 InsZ;

-       kteří (nebo členové jejich statutárního orgánu) byli pravomocně odsouzeni pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin hospodářského charakteru.

7.5        Toto vyhlášení VŘ ani jakékoliv související úkony ze strany Insolvenčního správce nezakládají povinnost Insolvenčního správce prodat Předmět prodeje. Splnění podmínek VŘ nezakládá pro Účastníka nárok na uzavření Kupní smlouvy.

7.6        Nevyužité Nabídky se nevracejí, ale zůstávají uložené u Insolvenčního správce.

7.7        Nebude-li uvedeno v Kupní smlouvě jinak, je Vítěz VŘ povinen nést daňové povinnosti související s nabytím Předmětu prodeje.

7.8        Účastníci nesou veškeré náklady své účasti ve VŘ v plné výši, a to i v případě, kdy dojde k jejich vyloučení, změně Podmínek, odmítnutí jejich Nabídek nebo zrušení VŘ Insolvenčním správcem.

7.9        Podmínky a veškeré právní vztahy vyplývající z VŘ se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále pouze „občanský zákoník“) s výslovným vyloučením aplikace Podmínek kolizních norem a Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží – „Vídeňská úmluva“. Užití ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se vylučuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA

 

Účastník VŘ: [vyplní Účastník]

se sídlem/bytem : [vyplní Účastník]

RČ/IČO: [vyplní Účastník]

 

svým podpisem stvrzuje, že je seznámen s výše uvedenými Podmínkami, akceptuje tyto Podmínky a zavazuje se jimi bezvýhradně řídit. Souhlasíme s tím, aby veškeré údaje, které jsme poskytli Insolvenčnímu správci v souvislosti s VŘ, byly spravovány a využívány Insolvenčním správcem v rámci realizace VŘ, při dodržení všech platných norem vztahujících se k této oblasti. Zároveň souhlasíme s tím, že Insolvenční správce je oprávněn tyto údaje poskytnout věřitelskému výboru a Zajištěnému věřiteli. 

 

[Obchodní firma / jméno a příjmení Účastníka - vyplní Účastník]

 

V __________ dne ____________2022

 

 

 

 

________________________                                                  ________________________

Jméno: [vyplní Účastník]                                                         Jméno: [vyplní Účastník]

Funkce: [vyplní Účastník]                                                        Funkce: [vyplní Účastník]

úředně ověřený podpis nutný                                                  úředně ověřený podpis nutný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SEZNAM PŘÍLOH:

 

 1. Specifikace závodu
 2. Nabídka do výběrového řízení – vzor

a)     Nabídka do výběrového řízení – prodej Závodu

b)     Nabídka do výběrového řízení – prodej Nemovitosti

c)     Nabídka do výběrového řízení – prodej Pozemku

 1. Smlouva o peněžité jistotě a o smluvní pokutě - vzor
 2. Kupní smlouva prodej Závodu - vzor
 3. Kupní smlouva prodej Nemovitosti – vzor
 4. Kupní smlouva prodej Pozemku - vzor
 5. Dohoda o zachování mlčenlivosti - vzor.

 

 

V Praze dne 23.března 2022

 

JUDr. Daniela Urbanová,

insolvenční správce v.r.

 

 

Přílohy jakož i celé podmínky k dispozici v kanceláři insolvenčního správce

Insolvenční řízení

Informace
Obchodní jméno JAPEK, s.r.o. Obchodní rejstřík
47283939
Sídlo Podkrušnohorská 210, Litvínov, PSČ 435 42
Spisová značka KSPL 56 INS 23250/2021 Insolvenční rejstřík

Galerie

Kontaktní formulář

Jméno * Příjmení *
Telefon * E-mail *
Zpráva *

* Hvězdičkou označené údaje jsou povinné.

 • Věříme, že každý problém je řešitelný.
 • Dokážeme pomoci i Vám.
 • Těšíme se na spolupráci.

+420 224 220 246 www.avocate.cz

JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika