Nový občanský zákoník

20.02.2012

Dne 20.2.2012 podepsal prezident Klaus zákon č. 89/2012 Sb., kterým se přijímá nový občanský zákoník. Zpečetil tak dlouholeté legislativní úsilí rekodifikovat hmotné občanské právo.
Zákon nabývá účinnosti dne 1.1.2014.

Jedná se o obsáhlou normu (3081 paragraf), která odstraňuje dvoukolejnost soukromoprávní úpravy občanskoprávních vztahů,  nahrazuje stávající občanský zákoník a obchodní zákoník, a která ruší celou řadu právních předpisů, s nimiž byla odborná i laická veřejnost zvyklá pracovat mnoho let.

Dnes již není namístě hodnotit, jak nový občanský zákoník vznikal, zda a kdy práce na něm požívaly či nepožívaly politické podpory, proč byl přijat právě nyní, a jak aktivně se s ohledem na výše uvedené k návrhu zákona stavěly odborné kruhy.

Vyhlášení nového občanského zákoníku ve Sbírce zákonů postavilo na startovní čáru všechny, jak odborníky, tak laiky. Odstartovalo tzv. legisvakanční lhůtu (dobu, po kterou se má veřejnost se zákonem seznámit, než nabude účinnosti), která s ohledem na obsáhlost tak zásadní právní normy, není příliš dlouhá.

Nová úprava občanského práva přináší do právního řádu nové instituty, příp. vrací instituty, které v době tvorby současného občanského zákoníku nebyly slučitelné s tehdejším právním systémem. To vše znamená, že je třeba legisvakanční lhůtu pečlivě využít a na nová pravidla se dopředu dobře připravit. Nový zákoník klade nároky na všechny, zvláště na soudce, advokáty, notáře a další odborné profese. Nejen, že se na jejich straně předpokládá, že se 1.1.2014 probudí s důvěrnou znalostí nového občanského zákoníku (i zákona o obchodních korporacích) a začnou ho při jeho prvních krůčkách respektovat a uplatňovat, ale očekává se od nich i to, že na změny budou připravovat i ostatní veřejnost. Tedy osvěta, kterou si sám zákonodárce pravděpodobně chystá na pozdější dobu.
Změny, které nový občanský zákoník zavádí do právního řádu, představují nová pravidla, kterými se mají subjekty občanskoprávních vztahů řídit. Mnohá z nich jsou takového charakteru, že jejich převzetí do každodenního života bude obtížné i pro odborníky. Nová právní úprava žádá určitou změnu myšlení a zažitého pojmosloví pro několik generací právníků. Není to tedy, jako bychom prvního ledna 2014 vyhlásili změnu dopravních předpisů tak, že se ode dneška  namísto vpravo jezdí vlevo, resp. obráceně, s tím, že je třeba si takovou změnu jen vtlouci do hlavy a začít si dávat pozor, než se nám technikálie dostanou do krve.

To nás motivuje k tomu, prezentovat podstatné odlišnosti, které jsou obsaženy v novém občanském zákoníku jako např. zásada týkající se neoddělitelného vlastnictví budovy a pozemku, nová právní úprava dědického práva apod., na našich webových stránkách.

Nový občanský zákoník i zákon o obchodních korporacích se budeme snažit přiblížit našim klientům v seriálu věnovaném uvedené tématice.

Věřím, že se nám podaří do prvního rána, kdy zákony skutečně vstoupí v účinnost, nakročit erudovaně, a že  dostatečně informovaní budou i naši klienti.

JUDr. Daniela Urbanová

  • Věříme, že každý problém je řešitelný.
  • Dokážeme pomoci i Vám.
  • Těšíme se na spolupráci.

+420 224 220 246 www.avocate.cz

JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika