Oddlužení nebo osobní bankrot

25.10.2012

Oddlužení – osobní bankrot

Základní informace

 

Osobní bankrot či oddlužení se staly každodenní součástí života řady lidí. Tyto pojmy se dostaly do slovníku běžných občanů, tedy i těch, co předpokládali, že je dluhy nikdy nezaskočí, a nikdy nebudou nic řešit u soudu.

Osobní bankrot, resp. oddlužení jsou fenoménem posledních dvou let, ačkoli zákonodárce zavedl tento institut již od 1.1.2008.

Oddlužení je zákonným prostředkem, kterým mohou dlužníci především fyzické osoby řešit situaci, kdy nedokáží plnit své splatné závazky nebo dokonce jejich závazky převyššují hodnotu jejich majetku.

Zavedením institutu oddlužení dává zákonodárce dlužníkům do rukou nástroj, jak řešit neúnosné životní poměry, kdy dlužník ve snaze splatit své závazky se dál zadlužuje a jeho závazky tak přerostly reálné možnosti všechny dluhy včetně úroků splatit v termínech, které sjednal, kdy čelí soudním či rozhodčím řízením a případně i exekuci. Tedy je v situaci, v níž si nedokáže se znalostmi, které má, dobře poradit sám, a rezigovaně přijímá “osud”.  Protože v řadě případů by dlužník čelil neúnosným životním podmínkám po zbytek svého života, nabízí zákonodárce cestu, jak zákonným způsobem, správně a rychle vyřešit všechny otevřené závazky.

Oddlužení je primárně určeno pro řešení úpadku, tedy platební neschopnosti dlužníka, resp. jeho předlužení, fyzických osob nepodnikatelů. Soudní praxe však dospěla k tomu, že  v omezené míře lze oddlužením řešit i závazky podnikatelského charakteru a dokonce k tomu, že dlužník může dál, popř. začít podnikat.

Oddlužení není pro každého. Formou oddlužení není možné řešit jakékoli dluhy. Oddlužení není ani první možností, jak se sprostit závazků, dokonce ani tou poslední. Proto je nutné obrátit se při řešení platební neschopnosti na odborníka. Nejde jen o znalost vyplnění jakéhosi formuláře, jde především o tom, dlužníkovu situaci dobře odborně posoudit a vyhodnotit a navrhnout optimální řešení. Oddlužení může být pouze jedním, nikoli jediným řešením.

Oddlužení je způsob řešení úpadku prostřednictvím soudního, tzv. insolvenčního řízení. Insolvenční řízení se zahajuje na návrh a návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník. Pro zjednodušení se návrh podává na schváleném formuláři. Přesto však správné zpracování formuláře vyžaduje určitou znalost věci.

Jak zahájit insolvenční řízení? V případě, že je u příslušného soudu podán řádný návrh na povolení oddlužení, soud návrh v zákonné lhůtě zveřejní v tzv. insolvenčním rejstříku a o zahájení řízení vydá zvláštní vyhlášku. Vydání vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení chrání jak dlužníka, tak jeho věřitele před nezákonným zmenšováním dlužníkova majetku a napomáhá k dosažení vyššího poměru uspokojení věřitelů, kteří do insolvenčního řízení přihlásí své pohledávky, které mají za dlužníkem. Soudní poplatek za dlužnický insolvenční návrh se nevybírá.

Základními “vstupními” podmínkami do režimu oddlužení je poctivý záměr dlužníka a schopnost uhradit nezajištěným věřitelům alespoň 30% jejich pohledávek.

Na základě řádného návrhu na povolení oddlužení vydá soud usnesení o úpadku a o povolení oddlužení, v něm ustanoví insolvenčního správce, a věřitelům stanoví lhůtu k uplatnění jejich nároků v insolvenčním řízení tzv. přihláškou.

Insolvenční správce veškeré došlé přihlášky přezkoumá po formalní i věcné stránce. Právo vyjádřit se k přihlášeným pohledávkám má i samotný dlužník. V případě, že věřitelé neuplatní své nároky poprávu, má insolvenční správce i dlužník možnost neoprávněně přihlášené pohledávky, příp. pohledávky uplatněné v nesprávné výši, tzv. popřít. Popření v zásadě vyvolá tzv. incidenční spor, jehož jediným cílem je postavit na jisto, které pohledávky se budou v rámci insolvenčního řízení uspokojovat.

V praxi věřitelé uplatňují vůči dlužníkům celou řadu neoprávněných, příp. nesprávně vyčíslených nároků. Popření takových pohledávek insolvenčním správcem, popř. dlužníkem je jednou z mála možností, jak z reálnit (v praxi snížit) dlužníkovy závazky, a jak napadnout i již pravomocná a vykonatelná rozhodnutí soudu, příp. rozhodčí nálezy. Bohužel dlužníci z neznalosti věci velmi často uzavírají neplatné smlouvy  a v nich přijímají neadekvátní nezákonné závazky, které mohou být soudem upraveny, v případě, že by věc byla mimo insolvenční řízení soudem projednávána, příp. jejichž konečná výše může být snížena přímo v insolvenčním řízení.

Závazky dlužníka jsou pro účely insolvenčního řízení “zafixovány” a v rámci insolvenčního řízení nenarůstají o úroky či smluvní pokuty apod.

Insolvenční správce však není žádným “advokátem” dlužníka. Insolvenční správce posuzuje nároky, které věřitelé v řízení uplatnění podle zásad insolvenčního řízení. Moderace/úprava přihlášených nároků je v zájmu věřitelů, kteří své nároky uplatnily řádně a včas, protože díky postupu insolvenčního správce se jim dostane vyššího poměrného uspokojení přihlášených nároků.

Pokud dlužník splňuje podmínky pro schválení oddlužení, dojde k jeho schválení, a to buď formou zpeněžení veškerého dlužníkova majetku anebo splátkovým kalendářem. Zpeněžení majetku není přiliš častou formou oddlužení, neboť v řadě případů výnos z prodeje dlužníkova majetku nepřinese vyšší míru uspokojení pro věřitele, než splátkový kalendář.

V případě splátkového kalendáře provádí plátce mzdy nebo jiného příjmu dlužníka z dlužníkových příjmů srážky podobně jako v exekuci, které insolvenční správce v souladu s rozhodnutím insolvenčního soudu rozděluje v daném poměru mezi věřitele. Srážky u dlužníka probíhají maximálně po dobu 5 let.

Po splnění 100% dlužníkových závazků vč. náhrady nákladů insolvenčního řízení (odměna a hotové výdaje insolvenčního správce), resp. nebo po 5 letech se insolvenční řízení končí. Po jeho skončení může dlužník podat soudu návrh na osvobození od zbývající výše závazků, které se v insolvenčním řízení nepodařilo uspokojit (vč. přirostlých úroků), a od závazků, které měl dlužník před rozhodnutím o jeho úpadku, a které věřitelé do insolvenčního řízení nepřihlásili.

Vlastní osvobození je tím kýženým výsledkem insolvenčního řízení, tedy způsobu řešení dlužníkova úpadku oddlužením.

V důsledku rozhodnutí soudu o osvobození od výše popsaných závazků se nemohou věřitelé zaplacení svých pohledávek vůči dlužníkovi domáhat.

  • Věříme, že každý problém je řešitelný.
  • Dokážeme pomoci i Vám.
  • Těšíme se na spolupráci.

+420 224 220 246 www.avocate.cz

JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika